Ndiyabulisa bakuthi

Isaziso

Nazi ke ikati zam, uNomashushu noNomahem, ndiyazithanda ke. Zintle neh, nawe uyazithanda kanti?

iBlog yekati

Ibhalwe ngomhla | Ibhalwa ngu- Obebhala | 2 izaziso

Zikati zam ke ezi bantu bakuthi, ayizongada ezi, ze nindincede ke ningazityisi ngenja. Ngoba ezikati zigqiba impuku ezihluphayo enye into zihleli kakuhle ekhapha, umntu ongazithandiyo nam ke akandithandi. Azityi nokuba yintoni nje, zitya into eziyithandayo.

Izimvo

Ndiyeva ke nto zakhu, nithi ninqenela ntoni na. Bhalani lo minqweno yethu siyive ukuba iya kweliphi icala na.

Ewe ndisatsho nangoku, ubusika balonyaka bebungabukhalanga yiyo lento ingca nemithi ikhawuleze yadubula, loo nto ke iyahlupha kubantu apaphethwe yimikhuhlane.

Shiya imvo yakho

Umyalezo

Izimvo